KÄKISALMEN KAUPUNGIN ROUVASVÄEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

PRH:n päätös 15.03.2019

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu vuonna 1855 ja rekisteröity 23.6.1921.
Yhdistyksellä voi olla paikallisryhmiä, jotka eivät ole rekisteröityjä.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on käkisalmelaisuuden ja karjalaisuuden esillä pitäminen ja edistäminen. Yhdistys voi myös tukea entisten käkisalmelaisten ja heidän jälkeläistensä tai muiden toimijoiden hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoituksen toteutumista sekä jakaa stipendejä.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää Kaisanpäiväjuhlan, jossa puhein, esitelmin tai muulla tavoin elvytetään kotiseudun tuntemusta ja historiaa. Samoissa merkeissä järjestetään yhteisiä kokoontumisia, retkiä ja muita tilaisuuksia.
Varojen kartuttamiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja keräyksiä. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä periä jäsenmaksuja.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Luetteloa säilytetään tietosuojalain mukaan.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen jäsenen, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Heidät on vapautettu jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksun määrää yhdistyksen kokous.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet.

5 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa varsinaisista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut neljä – kuusi (4 – 6) varsinaista jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus voi pitää kokouksia myös sähköisesti.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

6 § Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin.

7 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on riittävän ajoissa jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta antaa hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

8 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Muita kokouksia pidetään, milloin kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten vaatii.
Kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.
Jäsen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksun, ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa.

9 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
2 Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.
4 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit mahdollisesti antavat aihetta.
5 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle toimintavuodelle.
6 Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.
8 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan mahdolliset jäsenet sekä jäsenet erovuoroisten tilalle.
9 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
10 Päätetään tarvittavien toimikuntien perustamisesta.
11 Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
12 Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

10 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva asia on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa.

11 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tehdään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen mahdolliset velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää.

12 § Jäsenoikeuksien säilyminen

Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä voimassa olleet jäsenoikeudet säilyvät.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa 8.10.2018 ja 12.11.2018.